เรียนรู้และเข้าใจ...ผู้สูงวัย

เพราะการเป็นผู้สูงวัยเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถเรียนรู้ เข้าใจ และออกแบบชีวิตให้สามารถอยู่กับผู้สูงวัยอย่างมีความสุขได้
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ขอแนะนำองค์ความรู้ ที่จะช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจผู้สูงอายุ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกวิธี 
ถ้าพร้อมแล้ว ก็คลิกไปเรียนรู้กันได้เลย 

1k
โครงการกิจกรรมเรียนรู้และเข้าใจผู้สูงวัย

สังคมไทยในอดีตให้ความเคารพและยกย่อง “ผู้สูงอายุ” ด้วยเห็นว่าผูสู้งอายุเป็นผูทรงความรู้ ความสามารถผา่นร้อนผ่านหนาวมาเป็นเวลานาน มีประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่าที่ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลงั เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม อีกทั้งการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยทีี่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทา ให้เกิดคา ถามข้ึนในใจหลายๆ คนว่าคนไทยในยุคโลกาภิวตั น์ที่เติบโตมาในบริบทของสังคมไทย ยงัคงให้คุณค่าผูสู้งอายุ เหมือนในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่โดยเฉพาะผูท้ี่เติบโตมาพร้อมๆ กบัการเปลี่ยนแปลง ในสังคมที่การให้ คุณค่ากบั สิ่งต่างๆ เริ่มเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนย่อมส่งผลกระทบต่อความคิดและความเชื่อ ของคนในสังคมที่มีต่อผสูู้งอายุไม่มากก็นอ้ย

47
คู่มือ การดูแลผู้สูงวัยปรับบ้านอยู่สบาย

ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้งที่ผ่านมาระบุ ว่าประเทศไทยมีจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 จำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 และร้อยละ 12.2 ในปี 2545, 2550, 2554 ตามลำดับ

73
คู่มือ การดูแลผู้สูงวัยเดินดีไม่มีล้ม

การล้มเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและ การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้สูงวัย และคิดเป็นร้อยละ 20-40 ของสาเหตุการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในกลุ่มคนที่ มีอายุ 65 ปีขึ้นไป คนกลุ่มนี้ล้มอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการล้มในผู้สูงวัยส่วนมาก ไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม พบว่าร้อยละ 20-30 ของการล้มเป็น สาเหตุการบาดเจ็บที่รุนแรง เช่น กระดูกหัก หรือการบาดเจ็บ ของศีรษะและสมอง และยังส่งผลต่อเนื่องทำ ให้เกิดความ บกพร่องด้านการทรงตัวและการเคลื่อนไหว ซึ่งทำ ให้ระดับการ ทำ กิจกรรมและความสามารถในการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพา ผู้อื่นลดลง อีกทั้งยังเสียความมั่นใจในการเดินหรือทำ กิจกรรม เนื่องจากกลัวล้ม

สื่อมาใหม่
แนะนำศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.