รู้จักเรา

ศูนย์เรียนสุขภาวะ

ศูนย์กลาง/ ตัวกลางในการต่อยอด/ ขยายผลการเรียนรู้สุขภาวะ โดยการให้เครื่องมือในการพัฒนา และเพิ่มคุณค่าองค์ความรู้ รวมไปจนถึงต่อยอดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
อ่านต่อ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านสุขภาวะที่มีชีวิต เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในรูปนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียน
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่มาจากการประสานพลังของเครือข่ายในทุกภาคส่วน
ศูนย์วิทย์ฯ ลำปาง
ศูนย์การเรียนรู้ เมืองฉะเชิงเทรา
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
อุทยานการเรียนรู้
TK PARK ยะลา

บริการของเรา

Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.