ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
ศูนย์กลาง/ ตัวกลางในการต่อยอด/ ขยายผล การเรียนรู้สุขภาวะ โดยการให้เครื่องมือในการพัฒนา และเพิ่มคุณค่าองค์ความรู้ รวมไปจนถึงต่อยอดและ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
แนวคิดสร้างสุข
เพื่อความสุขของทุกคน For Everyone ทุกที่คือแหล่งเรียนรู้ Learning Everywhere อาคารสีเขียวและชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม Green Building & Green Living
วัตถุประสงค์
  • เพื่อเป็นอาคารต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Building)
  • เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาวะ
  • เพื่อเป็นพื้นที่สาธิตการทำงานภาคสังคมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • เพื่อเป็นพื้นที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์แก่สาธารณะ

ที่ตั้งและวิธีการเดินทาง

สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

บริการของเรา

Creative space
พื้นที่ส่วนกลางโปร่งโล่งเชื่อมถึงกัน ได้เดินยืดเส้น ยืดสายและพบปะพูดคุย เพื่อช่วยสานสัมพันธ์อันดี
ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ
ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์คชอปคัดสรร เพิ่มศักยภาพ ในตัวคุณด้วยการทดลองปฏิบัติจริง
ห้องอบรมพัฒนาขีด ความสามารถ
เสริมพลังและขีดความสามารถในการเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะด้วยเนื้อหา หลักสูตรเพิ่มความรู้และทักษะที่หลากหลาย
ห้องประชุม
ออกแบบแตกต่างหลากหลายเพื่อส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ห้องสร้างปัญญา
แหล่งรวบรวม และบริการข้อมูลความรู้ด้าน สุขภาวะจาก สสส.และภาคีเครือข่ายผ่านสื่อ หลากหลาย
อาศรมสุขภาวะ
อาศรมสุขภาวะ พื้นที่แห่งความสงบเพื่อพัฒนา จิตวิญญาณและปัญญา
สวนผักบนหลังคาเขียว
เพิ่มพื้นที่เรียนรู้ เพิ่มออกซิเจนในอากาศ และช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
เสริมสร้างสุขภาพ สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยอาหาร สะอาด ถูกหลักโภชนาการ
นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ(THAIHEALTH exhibition)
สร้างแรงบันดาลใจสู่การใช้ชีวิตแบบมีสุขภาวะ
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.