ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค

“แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

ด้านสุขภาวะที่มีชีวิต”

ศูนย์วิทย์ฯ ลำปาง
ศูนย์การเรียนรู้ เมืองฉะเชิงเทรา
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
อุทยานการเรียนรู้
TK PARK ยะลา

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในรูปนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่มาจาก การประสานพลังของเครือข่ายในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กระจายไปอีก 4 ภูมิภาค ได้แก่

Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.