ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สร้างเสริมสุขภาวะ “ลดพุง ลดโรค”

       “โรคอ้วน” กำลังเป็นปัญหาของประชากรไทยในปัจจุบัน สิ่งที่น่ากังวลก็คือ “โรคอ้วน” เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคต่างๆ ตามมา อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน หรือ “โรคอ้วน”นั้น ก็คือ อาหารและอุปนิสัยในการบริโภคที่ไม่เหมาะสม และรูปแบบการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันที่ชอบอยู่นิ่งๆ มากขึ้น ขาดกิจกรรมทางกาย จึงมีความจำเป็นที่ต้องรีบแก้ไขวิกฤติ       “โรคอ้วน” ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม

        ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะ “ลดพุง ลดโรค” ขึ้น เพื่ออบรม ให้องค์ความรู้ พัฒนาทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาวะในประเด็น ลดพุง ลดโรค แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแกนนำ ซึ่งนำไปสู่การขยายผลแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สร้างเสริมสุขภาวะ “ลดพุง ลดโรค”
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : โรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทสถานที่ : ศูนย์เรียนรู้สุกขภาวะ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.