ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

งดเหล้าเข้าพรรษา เรื่องดีๆ ก็เกิดขึ้น

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นสิ่งเสพติดที่ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเท่านั้น แต่ยังล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น อุบัติเหตุทางท้อนถนน การทะเลาะวิวาท ที่ส่งผลเสียทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว และคนในชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยนะคะ

ดังนั้น การลด ละ เลิกต้องมีจุดเริ่มต้น และเข้าพรรษาที่ใกล้จะถึงนี้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ขอเชิญชวนผู้นำชุมชนร่วมสร้างกำลังใจ กระตุ้นคนในชุมชนให้เกิดการผลักดัน "ผู้ที่อยากเลิกเหล้า" ใช้วันเข้าพรรษานี้เป็นวันเริ่มต้นงดเหล้าให้ครบพรรษา เพื่อสร้างโอกาสให้งดเหล้าได้ตลอดชีวิต

โดยอาจสอดแทรกองค์ความรู้ “งดเหล้าเข้าพรรษา เรื่องดีๆ ก็เกิดขึ้น ตอนที่ 1 ดื่มเหล้าไม่ดียังไง ? Vs ลดเหล้าดียังไง ? เพื่อให้ผู้ที่อยากเลิกเหล้าได้เห็นถึงข้อดีและข้อเสีย ซึ่งผู้นำชุมชนสามารถสร้างการรับรู้ได้ในรูปแบบเสียงตามสายชุมชน หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ก็จะช่วยให้คนในชุมชนได้เข้าใจ และนำไปสู่การร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษานี้ได้นะคะ

สำหรับ ตอนที่ 2 : 4 วิธี สร้างชุมชน งดเหล้า ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ผู้นำชุมชนสามารถปรับใช้เพื่อสร้างเป็นกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มจากการ “ชักชวน” แกนนำแต่ละหมู่บ้าน มาร่วม “ประชุม” พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการสร้างชุมชนที่ทุกท่านอยู่ให้เข้มแข็ง ปลอดเหล้าในช่วงเทศกาล และใช้วันเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นคนในชุมชนร่วมงดเหล้า พร้อมทั้ง “สร้างเครือข่าย” โดยดึงผู้ที่ต้องการเลิกเหล้ามาร่วมสร้างกิจกรรมต่างๆ เช่น ฝากเหล้ากับธนาคารเหล้า ก็จะเป็นการช่วยพัฒนาชุมชนร่วมกันให้ปลอดเหล้า และยังเป็นการลดนักดื่มในช่วงเข้าพรรษานี้ได้อีกด้วย

มาถึงตอนสุดท้าย ตอนที่ 3 : กติกาใจ สร้างชุมชนงดเหล้าได้ เพราะไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นเป็นพลังสำคัญที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และกลายเป็นชุมชนปลอดเหล้า ลดนักดื่มลงได้ ต้องอาศัยกติกาใจ ที่เกิดจากการตัดสินใจร่วมกันในการยึดปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น

-ทุกบ้านต้องลด เลิก เหล้า : โดยใช้วันเข้าพรรษานี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดี ที่เริ่มต้นได้ที่ครอบครัวก่อน

-เข้าร่วมธนาคารเหล้าทุกครั้ง : ผู้ที่ต้องการเลิกเหล้า ต้องไม่ล้มความตั้งใจในการลด เลิกเหล้าในวันเข้าพรรษานี้ โดยผู้นำชุมชนสามารถสร้างธนาคารเหล้าในชุมชน เพื่อให้ทุกคนฝากเหล้า และเก็บข้อมูล พร้อมติดตามว่ามีการปฏิบัติจริงหรือไม่

- กำหนดพื้นที่ปลอดเหล้าในชุมชน เช่น ไม่ดื่มเหล้าในโรงเรียน วัด บ้าน โดยขอความร่วมมือ ร้านค้าต่างๆ งดขายเหล้าในช่วงเทศกาล ก็จะเป็นกการช่วยล็อคไม่ให้เกิดปัญหาได้

- ร่วมกิจกรรมจิตอาสา : เปิดพื้นที่สร้างโอกาสให้ทำเรื่องดีๆ เช่น ทำความสะอาดในวัด เก็บขยะในชุมชน ก็จะเป็นการช่วยให้นักดื่มได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง และชุมชนด้วย

จะเห็นได้ว่า ชุมชนควรมีกติกาใจเพื่อให้คนในชุมชนได้ยึดปฏิบัติร่วมกัน เห็นถึงประโยชน์จากการงดเหล้า เพียงเท่านี้ ก็จะลดนักดื่มและยังสร้างชุมชนปลอดเหล้าที่เข้มแข็งได้อย่างแน่นอนค่ะ :)

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุรา
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.