ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

เรียนรู้นวัตกรรมชุมชนต้นแบบ "บ้านสำโรง จ.สุรินทร์"

“บ้านเกิดของตนเองยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง” ปณิธานของ “พีรวัศ คิดกล้า” ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำโรง ตำบลท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผู้มองเห็นถึงปัญหาของคนในชุมชน เช่น คนเมาทะเลาะ ยาเสพติด เด็กแว้น ขยะสกปรก ฯลฯ ก่อเกิดเป็นพลังแห่งการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ด้วยหลักแนวคิด ปัญหาสร้างโอกาส สร้างชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็งได้

สำหรับการสร้าง “สภาชุมชน” ของคุณพีรวัศ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำโรง ที่ผู้นำในชุมชนสามารถนำไปปรับใช้ได้ โดยเริ่มจากการ “ชักชวน” คนดีคนเก่งจากลุ่มทุกฝ่ายในหมู่บ้านมารวมกัน เช่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ผู้นำผู้สูงอายุ และชวนคนที่สนใจเป็นจิตอาสา มาร่วม “ประชุม” ออกแบบวางแผนงาน ร่วมกันคิดร่วมกันทำที่จะไป “สร้างเครือข่ายอาสา” เพื่อจะไปสร้างความร่วมมือจากชาวบ้านให้เกิดความเข้าใจและพร้อมที่จะ “พัฒนาชุมชนร่วมกัน” ไม่ว่าจะเป็น การแยกขยะ ธนาคารเหล้า เพียงเท่านี้ชุมชนของท่านก็จะน่าอยู่และเข้มแข็งขึ้นแล้วนะคะ

ความเปลี่ยนแปลงจากความร่วมมือของคุณพีรวัศ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำโรง และคนในชุมชนนั้น จะประสบความสำเร็จจนกลายเป็นชุมชนที่น่าอยู่และเข้มแข็งไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยกติกาชุมชนที่ร่วมกำหนดขึ้นมาทั้งหมด 5 เรื่อง คือ

1. ทุกครัวเรือนต้องปลูกผักปลอดสารเคมีไว้สำหรับรับประทานในครัวเรือนอย่างน้อยครัวเรือนละ 10 ชนิด
2. ทุกครัวเรือนต้องคัดแยกขยะและทำบ้านให้สะอาด
3. ทุกครัวเรือนจะต้องลด ละ เลิกเหล้า
4. ทุกครัวเรือนต้องไม่มีลูกน้ำยุงลาย
5. ทุกครัวเรือนจะต้องร่วมกิจกรรมและร่วมประชุมหมู่บ้านทุกครั้ง

ทั้ง 5 ข้อนี้เป็นสัญญาใจครัวเรือนน่าอยู่ที่คนในชุมชนยอมรับร่วมกัน โดยสภาชุมชนจะแบ่งบทบาทหน้าที่กันไปติดตามความคืบหน้า ทั้งไปชวน ไปแนะ ไปเชียร์ เพื่อให้คนในชุมชนทำได้ และกลายเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยเลยนะคะ

โดยหลักการสร้าง “สภาผู้นำชุมชน” เป็นสิ่งสำคัญ ที่ทุกชุมชนต้องสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไข เชื่อว่า ชุมชนของทุกท่านจะกลายเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างแน่นอนค่ะ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.