ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ลดขยะล้นเมืองด้วยหลัก 7R

ลดขยะล้นเมืองด้วยหลัก 7R  

ก่อนทิ้ง หยุดคิดสักนิดว่าเราจะช่วยลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไหม?

1.REFUSE - ปฏิเสธ : สิ่งของที่จะสร้างปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษต่าง ๆ

2.REFILL - เติม : เลือกใช้สินค้าชนิดเติม ซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์และทำให้เกิดขยะน้อยกว่า

3.RETURN - ส่งคืน : เลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องดื่มต่างๆ

4.REPAIR - ซ่อมแซม : ลองซ่อมแซมเครื่องใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ก่อนตัดสินใจทิ้งทันที

5.REUSE - ใช้ซ้ำ : นำบรรจุภัณฑ์ที่์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ถุงพลาสติกใส่ของหลายๆครั้ง

6.RECYCLE - แปรรูปใหม่ : แยกขยะที่มีประโยชน์ออกมาต่างหากและส่งแปรรูป เช่น  พลาสติก แก้ว

7.REDUCE - ใช้น้อย : ลดการใช้แบบฟุ่มเฟือย และเลือกใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน

เป้าหมายของ 7R

-ลดการใช้วัสดุ

-ลดปริมาณขยะมูลฝอย

-นำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ที่มา : www.pcd.go.th/info_serv/waste_rubbish.htm,เอกสาร 3Rs Reduce Reuse Recycle กรมควบคุมมลพิษ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สภาพแวดล้อม
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.