ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

กิน กอด เล่น เล่า ทำงานบ้าน

โลกกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ยุค 4.0 ที่มีความซับซ้อน รวดเร็ว พลิกผัน และคาดการณ์ไม่ได้ มนุษย์ในทุกสังคมจึงต้องพยายามปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์ใหม่ให้ได้ คนรุ่นใหม่ต้องได้รับการฝึกฝนให้มีคุณภาพสูงกว่าคนรุ่นก่อนๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม ความสามารถในการคิด

 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 20 อย่างการคิดคำนวณ การแก้ไขปัญหา จะล้าสมัยในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะปรับตัว โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยแรงงาน เพื่อให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 นั้น ต้องผ่านการดูแล ปลูกฝัง บ่มเพาะ และพัฒนารอบด้านแบบองค์รวม เพื่อเป็นการวางรากฐานทุนมนุษย์ให้มีทักษะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เผชิญกับสภาวะเหล่านั้นอย่างเข้มแข็ง เท่าทัน จัดการได้ และมีความสุขได้

 

ในปัจจุบันยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีความคิดว่า ลูกเก่งหรือฉลาดจะต้องวัดจากการเรียน หรือผลคะแนนที่สูงกว่าเด็กคนอื่น แต่มีความจริงให้ประจักษ์มากมายว่า เด็กที่เรียนเก่ง ไม่ใช่คำตอบของความอยู่รอด เด็กที่เรียนเก่งหลายคน เติบโตมาแบบไม่สามารถเอาตัวรอดได้ และนำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่เต็มที่

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะครอบครัว
ประเภทสถานที่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.