ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

สร้างเครือข่ายดูแลสุขภาวะผู้สูงวัยในชุมชน

เพราะเรื่องสุขภาพของผู้สูงวัยในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ดูแลต้องให้ความสำคัญในการเอาใจใส่ ดูแล เช่นเดียวกับ โรงพยาบาลธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ที่เห็นถึงปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัย ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไต ล้วนเป็นโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุจากการกินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการที่ดี ปัญหาเหล่านี้จึงทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน โดยมีกระบวนการสร้างเครือข่าย ดังนี้

1. ชักชวน ขอร่วมมือภายในหน่วยงาน โดยขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหาของผู้สูงวัย เพื่อหาทางออกในการจัดการ

2. ช่วยกันเยี่ยมบ้านผู้สูงวัย ให้ความรู้ เพราะผู้สูงวัยจะอยู่บ้าานเพียงลำพัง หรือดูแลเด็กเล็กเพียงลำพัง จึงให้การดูแลเรื่องสุขภาพไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร และคนในครอบครัวไม่มีเวลาใส่ใจ เพราะต้องหารายได้ ดังนั้น เครือข่ายสามารถช่วยเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความเชื่อมั่นใจเรื่องสุขภาพให้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ

3. ร่วมปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยอาจขอความร่วมมือผู้สูงวัยในชุมชนแต่ละบ้าน ร่วมตั้งกติกาในการดูแลสุขภาพร่วมกัน เช่น ลดการกินเค็ม หรือการปรุงอาหารรสจัด และตรวจสุขภาพทุกอาทิตย์ โดยให้คนในบ้านเป็นแกนนำในการตรวจสุขภาพคนในบ้าน ซึ่งหน่วยงานต้องให้ความรู้เบื้องต้นในการเช็คร่างกายขั้นพื้นฐานง่ายๆ เช่น การเคาะสุขภาพไต การตรวจความดัน และทำการจดบันทึกข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานเยี่ยมบ้านได้อธิบายถึงผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น เพียงเท่านี้สุขภาพคนในครอบครัวดีขึ้นแน่นอน

4. ติดตามผลคนในครอบครัวปฏิบัติตามหรือไม่ เนื่องจากการสร้างเครือข่ายที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนจะสำเร็จไปได้ด้วยดี ต้องสามารถติดตามผลจากการปฏิบัติตามกติกาที่ตั้งไว้ด้วยนะคะ เพื่อให้การดูแลเรื่องสุขภาพผู้สูงวัยในครอบครัวสำเร็จเป็นประโยชน์ ซึ่งคนในครอบครัวจะเป็นแกนนำที่จะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีในครอบครัวได้

ดังนั้น เครือข่ายสุขภาพสร้างได้ หากทุกคนร่วมมือที่จะช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งการเลือกกินที่ถูกหลักโภชนาการ หรือการปรุงอาหารที่ลดหงาน มัน เค็มจัด ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้ เพียงเท่านี้ชุมชนของท่านก็จะมีคนในชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคแน่อนอน

....................................................
สามารถติดตามกิจกรรม และองค์ความรู้ดีๆ เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียน หน่วยงาน และองค์กรของท่านได้ที่นี่ http://www.thaihealthcenter.org/campaign

ที่มา : สุขสามวัย สมุนไพรกับสุขภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะสังคม
ประเภทสถานที่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.