ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

คู่มือ การดูแลผู้สูงวัยชุดไม้เท้าช่วยมอง

ภาวะความบกพร่องทางการเห็นหรือพิการ ทางการเหน็บเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยมีสาเหตุ จากการเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัย หรอืจากโรคภยัไขเ้จ็บเนื่องจาก “ตาและการมองเหน็” เป็นประสาทสัมผัสหลักที่ใช้ในการดำาเนินชีวิต เมื่ออวัยวะนี้ เสื่อมสภาพลงจนเกิดภาวะตาพร่ามัวกระทั่งมองไม่เห็น  (ที่เรียกว่าตาเลือนรางหรือตาบอด) ย่อมทำาให้เกิดความ ตระหนก ซึมเศร้า ท้อแท้หมดหวัง และเกิดความกลัว ไม่กล้าทำาอะไรหรือออกไปไหน จนกลายเป็นคนที่สูญเสีย สมรรถภาพ ตกอยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น ทักษะการทำาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ การเคลอื่นไหว หรอื Orientation and Mobility (O&M) เป็นทักษะที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนตาบอดและคนที่ทำงาน กับคนตาบอด เพื่อให้คนตาบอดสามารถเดินทางไปไหน มาไหนและทำากิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพา ผู้อื่น ทักษะดังกล่าวได้รับการยอมรับว่ามีความสำาคัญ และจำาเป็นกับคนตาบอดมากที่สุด 

ที่มา : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ผู้สูงอายุ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.