ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ทางเลือกเพื่อลด ละ เลิก บุหรี่

การนวดกดจุดสะท้อนเท้าและการแพทย์ทางเลือก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลด ละ เลิก บุหรี่ ได้โดยวิถีธรรมชาติ ลดการพึ่งพิงการใช้ยา หลีกเลี่ยงวิธีการรักษาที่มีราคาแพง และสามารถทำได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง ยังเป็นการประยุกต์ใช้ทุนของพื้นที่ในการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อให้เกิดการลดอัตราการสูบบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ยาสูบ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.