ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพของคนไทย

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับเสียงชื่นชม และมีผลงานดีๆ ในด้านสุขภาพอย่างไรบ้าง?? มาร่วมภูมิใจและยินดีไปพร้อมๆ กันได้ที่นี่เลยค่า

1. “ยูเนสโก” ประกาศสดุดี ในหลวงรัชกาลที่ ๙ : นางอิริน่า โบโควา ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ได้ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า ทรงเป็นมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และทรงส่งเสริมให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.WHO ชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพไทย ที่สามารถให้บริการล้างไตที่บ้าน : นายทีโดรส อัดฮานอม ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และคณะชื่นชมว่าไทยมีบริการด้านสาธารณสุขที่ดี เข้าถึง โดยเฉพาะบริการล้างไตที่บ้าน มีการฝึกอบรมผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนให้ทำหน้าที่ดูแลรักษาตัวเองได้

3.ยกย่องไทยเป็นประเทศชั้นนำแก้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  : องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า ไทยดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค NCDs ที่บรรลุผลแล้ว 12 ข้อ จาก 19 ข้อ สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก จากทั้งหมด 191 ประเทศ และเป็นประเทศที่บรรลุผลการดำเนินการสูงสุดอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย และภูมิภาคอาเซียน 

4.สสส. ได้รางวัล No Tobacco Day ควบเชิดชูเกียรติธรรมาภิบาล  : พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ได้ประทานรางวัลขององค์การอนามัยโลก คือ World No Tobacco Day Award 2017 แก่ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสสส. เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน และสนับสนุนการสร้าง เครือข่ายเพื่อการดำเนินงานควบคุม การบริโภคยาสูบ การสร้างสุขภาวะที่ดี รวมถึงลดปัจจัยเสี่ยงหลัก จากโรคที่เกิดจากการเสพยาสูบ 

นอกจากผลงานที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้แล้ว  สสส.ยังได้รวบรวมผลงานเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจไว้อีกมากมาย ซึ่งคุณ และกลุ่ม Change Agent สามารถพบคำตอบได้จาก ‘รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2561’  ฉบับนี้จากสสส.ค่ะ

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : โรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.