ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

คู่มือ การดูแลผู้สูงวัยปรับบ้านอยู่สบาย

ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ผลสำ รวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้งที่ผ่านมาระบุว่าประเทศไทยมีจำ นวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 จำ นวนผู้สูงอายุคิดเป็น ร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 และร้อยละ 12.2 ในปี 2545, 2550, 2554 ตามลำดับ สถิติการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุระบุว่าผู้สูงอายุ มีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีช่วงชีวิตชราภาพนานขึ้น แต่ สมรรถภาพร่างกายกลับตรงกันข้าม คือเสื่อมลงตลอดเวลา อายุที่เพิ่มขึ้นทำ ให้ผู้สูงอายุมีข้อจำ กัดในการใช้ชีวิตประจำวัน และทำให้ต้องมีคนหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือ

ที่มา : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ผู้สูงอายุ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.