ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

กินล้างโรค

ชุดความความของผู้เชียวชาญ ในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อให้สังคมตระหนักถึงการกินแบบไม่รู้เท่าทันโรคต่างๆ มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจที่สามารถนไปนำใช้ได้จริง และนำไปดูแลสุขภาพของตนเองได้

ที่มา : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนผ่านระบบฐานข้อมูลสุขภาพ จังหวัดอุตรดิตถ์
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : อาหารการกิน
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.