ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

บทบาทของสสส.ต่อการขับเคลื่อน ‘การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ’

สสส.ได้ใช้แนวคิด 3 เหลี่ยมเขยื้อนภูเขาในการจุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังให้คนในชุมชนและองค์กรต่างๆช่วยกันวางแผนส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะทางเพศอย่างไรบ้าง? พบคำตอบได้ที่นี่ค่ะ ^^

1.สนับสนุนด้านความรู้ : ทั้งในด้านแนวคิด หลักการทำงาน และชุดความรู้ต่าง  ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานในการดำเนินงานเรื่องเพศ รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือหรือสื่อการเรียนรู้

2.เสริมแรงขับเคลื่อนทางสังคม : เสริมสร้างศักยภาพด้านสุขภาวะทางเพศให้คนในชุมชน เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ทั้งในการส่งเสริมการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งสานพลังเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการขยายผล รวมทั้งพัฒนาต่อยอดรูปแบบใหม่ๆในการดำเนินการ

3.เชื่อมฝ่ายนโยบาย : สนับสนุนและผลักดันให้เกิดนโยบายทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

เพราะเรื่องเพศไม่ใ่ช่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องในครอบครัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การสื่อสารเรื่องเพศ “เชิงบวก” เพื่อสร้างสังคมท่ีมีสุขภาวะทางเพศจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาค่ะ ^^

ที่มา : หนังสือ 'ชุมชนนี้ เรื่องเพศพูดได้'
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะสังคม
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : อื่น ๆ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.