ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

โครงการกิจกรรมเรียนรู้และเข้าใจผู้สูงวัย

สังคมไทยในอดีตให้ความเคารพและยกย่อง “ผู้สูงอายุ” ด้วยเห็นว่าผูสู้งอายุเป็นผูท้ รงความรู้

ความสามารถผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นเวลานาน มีประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่าที่ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลัง

เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งไรก็ตาม การเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจ

สังคม อีกท้งัการพฒั นาวทิยาการและเทคโนโลยทีี่เกิดข้ึนอยา่ งรวดเร็วและต่อเนื่อง ทา ให้เกิดคา ถามข้ึนใน

ใจหลายๆ คนว่าคนไทยในยุคโลกาภิวตั น์ที่เติบโตมาในบริบทของสังคมไทย ยงัคงให้คุณค่าผูสู้งอายุ

เหมือนในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่โดยเฉพาะผูท้ี่เติบโตมาพร้อมๆ กบัการเปลี่ยนแปลง ในสังคมที่การให้

คุณค่ากบั สิ่งต่างๆ เริ่มเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนย่อมส่งผลกระทบต่อความคิดและความเชื่อ

ของคนในสังคมที่มีต่อผสูู้งอายุไม่มากก็น้อย 

 

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุชภาวะ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ผู้สูงอายุ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.