ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

โอกาส สร้างสรรค์ พัฒนาคน การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นวาระของประชาคมโลก ที่คล้ายยังไม่ใกล้ความจริง แต่ก็ไม่ได้ไกลเกินกว่าจะทำให้เป็นจริงได้

 

มีผู้ให้กรอบแนวคิดการพัฒนายั่งยืนไว้มากมายหลายแง่มุม แต่พอจะสรุปถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” ได้ว่า จะต้องเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในระหว่างมิติต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตใจ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อันจะเป็นองค์ประกอบที่จะรวมกันหรือองค์รวมในการทำให้ชีวิตมนุษย์สามารถอยู่ดีมีสุขได้  ทั้งสำหรับคนในรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต

 

หากจะสรุปให้สั้นกระชับอาจกล่าวได้ว่า หาก “คน” มีคุณภาพ รู้เท่าทันชีวิต รู้เท่าทันโลก “ชุมชน” พึ่งพาตัวเองได้ คิดเป็น ทำเป็น การพัฒนาที่ยั่งยืนก็ย่อมเกิดขึ้นได้

 

เมื่อ “คน” เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน การเปิดช่องทางของ “โอกาส” เพื่อให้คนได้ทำงานสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง แก้ปัญหาในชุมชน บนฐานของความต้องการร่วมกันของชุมชน/พื้นที่ จึงเป็นจุดเน้นสำคัญของสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยใช้การขับเคลื่อนโครงการของชุมชนเป็น “เครื่องมือ” สำคัญในการ “พัฒนาคน”

 

เราจะพาท่านไปรู้จักกับวิธีคิด และการทำงานของสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ว่า “การให้โอกาส” และ “เสริมพลัง” สามารถนำไปสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้หรือไม่ อย่างไร?  ผ่านการพูดคุยกับคุณเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผอ.สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) คลิกอ่านบทความเต็มๆ ได้ที่ปุ่ม Free Download

 

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.