ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

กิน กอด เล่น เล่า ทำงานบ้าน : ทักษะเพื่อพัฒนา EF ทางรอดของเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21

สสส. มุ่งมั่นทํางานสนับสนุนให้ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านกาย จิต สังคม และ ปัญญา โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนตั้งแต่ปฐมวัย เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ หนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสําคัญคือเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพและวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยอย่างเข้มแข็ง จึงได้ให้การสนับภาคีเครือข่ายกว่า 20 องค์กร ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านทักษะสมอง EF หรือ Executive Functions มาตั้งแต่ปี 2557 จัดการความรู้เรื่อง EF อย่างละเอียดครอบคลุมการพัฒนาเด็กทุกวัยให้สอดคล้องตามฐานทุนความรู้ ภูมิปัญญา และบริบทของสังคมไทย และยังได้ให้การสนับสนุน สถาบัน RLG (รักลูก เลินนิ่ง กรุ๊ป) พัฒนาเครื่องมือวัดระดับ EF สําหรับเด็กปฐมวัย 3-6 ขวบ ซึ่งจะเผยแผ่ใน เร็วๆ นี้ และมีโครงการจะพัฒนาเครื่องมือวัด EF ในวัยอื่นๆในลําดับถัดไป

อย่างไรก็ตาม EF ยังเป็นความรู้ใหม่ของสังคมไทย แม้ทุกวันนี้เราสามารถค้นหาคําตอบจากอินเตอร์เน็ตได้ไม่ยากว่า EF คืออะไร แต่ก็ยังมีคําถามที่คลางแคลงพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ดูแลเด็กว่า EF จะมีส่วนในการ พัฒนาลูกของเขาได้อย่างไร? EF จะทําให้เด็กทําคะแนนสอบได้ดีๆ เพื่อกรุยทางไปสู่อนาคตที่มั่นคงได้แค่ไหน?

 

เราจะพาคุณไปหาคําตอบว่า แท้จริงแล้วทักษะสมองส่วน "Executive Functions" หรือ “EF" คืออะไร? ช่วยพัฒนาทักษะด้านสมองในวัยเด็กไปสู่จุดที่เรียกว่า 21 Century Skills หรือทักษะศตวรรษที่ 21 ได้จริงหรือ? อย่างไร? คลิกอ่านบทความเรื่อง “กิน กอด เล่น เล่า ทํางานบ้าน : ทักษะเพื่อพัฒนา EF ทางรอดของเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21” ได้ที่ปุ่ม Free Download

 

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะครอบครัว
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.