ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

วิถีชีวิตสุขภาวะแต่ละช่วงวัย Live Smarter, Healthier, Happier

การดูแลสุขภาพ ย่อมดีกว่าการต้องไปหาหมอเพื่อรับการรักษา แต่คำถามสำคัญคือ แล้วเราจะดูแลร่างกายและจิตใจอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพดีในทุกช่วงวัย เพราะในแต่ละวัย สภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เหมือนกัน การดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยจึงย่อมมีความแตกต่างกัน

 

คุณแม่ตั้งครรภ์ ย่อมต้องดูแลร่างกาย และโภชนาการที่ต่างจากคนวัยทํางานทั่วไป


เด็กปฐมวัย กับเด็กวัยเรียน ต้องการความรักและเอาใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองเหมือนกัน ต้องการสร้างเสริมร่างกายให้เกิดความเจริญเติบโตเหมือนกัน แต่โภชนาการตามวัยและความต้องการกิจกรรมทางกายแตกต่างกัน


ในวัยทํางานหรือวัยกลางคนก็ต้องการการซ่อมเสริมเพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่งและป้องกันการเกิดโรค เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล

ส่วนในวัยสูงอายุย่อมต้องการการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะอยู่ในวัยที่ร่างกายผ่านการใช้งานมามากและมีความเสื่อมโทรม ขณะเดียวกันก็ต้องการสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีศักดิ์ศรี

 ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อํานวยการสํานักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ได้ช่วยอธิบายให้เราเห็นแนวทางการสร้างเสริมชีวิตสุขภาวะในแต่ละช่วงวัย ทั้งภาพกว้าง และจุดควรเน้น เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพถ้วนหน้า อันเป็นหนึ่งในทิศทางการเคลื่อนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปีของสสส.

คลิกอ่านบทความเต็มๆ ได้ที่ปุ่ม Free Download

 

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.