ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

กว่าจะมาเป็น นวัตกรรม สสส.

ย้อนกลับไปเมื่อ 15 ปีที่แล้ว การก่อตั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถือว่า เป็นการสร้างเครื่องมือเพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและปัญญา นับเป็นอีกนวัตกรรมทางสังคมที่สําคัญของประเทศไทย ด้วยแนวการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยให้มีสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย จิต ปัญญา สังคม โดยใช้กลยุทธ์ไตรพลังในการขับเคลื่อนงาน ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับบุคคล การสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาพเป็นเครื่องมือหลักอย่างหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อม การปรับทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้ลดปัจจัยเสี่ยง และสร้างเสริมปัจจัยการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งมีส่วนสนับสนุนในการสร้างสังคม และผลักนโยบายที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของประชาชน

 

แต่ความยั่งยืนไม่ได้หมายถึงการอยู่นิ่งอยู่กับที่ แต่ต้องมีการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ มิเช่นนั้นอาจกลายเป็นความล้าสมัย ไม่ทันยุค ทันสถานการณ์ของสังคมที่เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว สสส.ทุกสํานักต่างจึงต้องมีการพัฒนานวัตกรรมของตนเอง เพื่อดําเนินการด้านสร้างเสริมสุขภาพในหลากหลายรูปแบบ ทั้งชิ้นงาน กระบวนการทํางาน กลไก และองค์ความรู้ โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ

1) มีพื้นฐานมาจากปัญหา

2) เป็นวิธีการใหม่

3) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมด้านสุขภาพ และสร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยมีกลยุทธ์ “ไตรพลัง” ในการทํางานร่วม นั่นคือ การสร้างองค์ความรู้ การขับเคลื่อนทางสังคม และการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

มาทำความรู้จักและเข้าใจนวัตกรรม สสส. กับบทความ “กว่าจะมาเป็นนวัตกรรม สสส.” โดยคลิกปุ่ม Download ได้เลย

 

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะสังคม
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.