ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

โรงเรียนผู้สูงอายุ : เปลี่ยนไม้ใกล้ฝั่ง ให้เป็นพลัง

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 และมีอัตราการเพิ่มของประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว และคาดว่าในปี 2583 จะมีประชากรผู้สูงวัยที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัว

 

ด้วยความจริงที่ว่าคนยิ่งมีอายุมากขึ้นยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และความพิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพิ่มมากขึ้น ในอนาคตเมื่อสังคมไทยมีผู้สูงวัยมากขึ้น ความต้องการการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

 

จากความตื่นตัวต่อประเด็นดังกล่าว “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ได้กลายเป็นอีกแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีการการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุกว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายคือ การเปิดพื้นที่ทางสังคมและสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ แม้จะได้รับการชื่นชมจากผู้เรียนว่าช่วยให้มีความสุข แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใกล้จุดหมายที่ควรจะเป็นนั่นคือการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) ซึ่งต้องให้ความรู้ทั้งในด้านสุขภาพ จิตใจ สังคม อาชีพ และกิจกรรมตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ รวมไปถึงความรู้ที่มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตในบั้นปลายให้มีความสุข สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถพึ่งพาตนเองได้นานที่สุด

แล้วโรงเรียนผู้สูงอายุที่สามารถสร้างเสริมผู้สูงอายุให้มีศักยภาพควรเป็นอย่างไร? มาร่วมค้นหาคำตอบได้จากบทความเรื่อง “โรงเรียนผู้สูงอายุ : เปลี่ยนไม้ใกล้ฝั่ง ให้เป็นพลัง” จากปุ่ม Free Download ได้เลย

 

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ผู้สูงอายุ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.