ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

การตลาดเพื่อสังคม...เพื่อสังคมที่ดีขึ้น ใครๆ ก็ทำได้ หากใช้หัวใจนำทาง

การตลาดเพื่อสังคม หรือ social marketing คือการนําองค์ความรู้และเทคนิคทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม เพื่อให้สามารถเข้าถึงและสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายและบรรลุผลลัพธ์เชิงบวก

 

การขับเคลื่อนงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเป็นงานยาก และต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะเห็นผลสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงแต่ละระดับ จําเป็นต้องอาศัยเครื่องมือหรือกระบวนการพัฒนาเชิงรุก การตลาดเพื่อสังคมจึงนับเป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่สามารถชี้ให้ผู้คนเห็นปัญหา สื่อสารปัญหาให้สังคมรับรู้ เชิญชวนให้คนในสังคมร่วมกันลงมือแก้ไขปัญหาและมองเห็นความสําคัญของประเด็นได้

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นอีกองค์กรที่ได้นําการตลาดเพื่อสังคมมาใช้สื่อสารรณรงค์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มาต่อเนื่องยาวนานร่วม 15 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร จนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพมากมายหลายประเด็น เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมสร้างเสริม สุขภาพอื่นๆ ทั้งเพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกใหม่ๆ

 

การตลาดเพื่อสังคมใครๆ ก็ทําได้ แต่จะทำอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ มาลองเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคมจากบทความนี้ได้เลย คลิก Free Download เพื่ออ่านบทความฉบับเต็ม

 

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะสังคม
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.