ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ชมรมผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุ ถือเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบงานผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับชุมชน มาเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงวัย

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.