ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

นโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ กรณีศึกษาม.แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา จึงเริ่มดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่มาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ดังนี้ค่า

1.ห้ามสูบบุหรี่ทุกพื้นที่ : ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงหอพักอาศัยต่างๆ ทุกแห่งในมหาวิทยาลัย

2.ห้ามขายบุหรี่ : รวมทั้ง ห้ามการส่งเสริมการขายบุหรี่ในมหาวิทยาลัย

3.ห้ามรับเงินสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่ : หรือของรางวัลใดๆ จากบริษัทบุหรี่

4.จัดกิจกรรมใดๆ ห้ามมีบุหรี่ : การจัดกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น การแข่งขันกีฬา บุคคลภายนอกที่ขอเข้ามาจัดงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายปลอดบุหรี่

ของม.แม่ฟ้าหลวง

5.กำหนดบทลงโทษ : สำหรับผู้ฝ่าฝืนนโยบายเหล่านี้ จะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย

6.เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยต้องไม่สูบ : กำหนดมาตรการในการรับพนักงานเข้าทำงานในมหาวิทยาลัย จะต้องไม่เป็นผู้สูบบุหรี่

7.สร้างกระแสและความตื่นตัวในพิษภัยของบุหรี่ : โดยจัดโครงการประกวดสื่อโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ และแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่อย่างต่อเนื่อง

 สถานศึกษาอื่น ๆ ที่สนใจอยากสร้างมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่เช่นเดียวกับที่นี่  สามารถศึกษาแนวทางเพิ่มเติมต่อได้ในคู่มือ ‘มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ต้นแบบการเรียนรู้โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’ ดาวน์โหลด

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ยาสูบ
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.