ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ชุมชนนี้เรื่องเพศพูดได้

การสนับสนุนให้ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” สามารถสร้างชุมชนสุขภาวะทางเพศที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้อย่างแท้จริง ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วยฐานข้อมูลและสถานการณ์ชุมชน กำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ร่วมลงมือสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัย ร่วมกับการกำหนดนโยบายท้องถิ่น โดยปัจจุบันมีการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 10 พื้นที่ และมีภาคีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวน 1,257 คนทั่วประเทศ

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.