ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ทำอย่างไรเด็กไทยถึงกินนมแม่ครบ 6 เดือน ?

องค์การอนามัยโลกได้สนับสนุนให้ลูกได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการให้น้ำและอาหารอื่นจนถึง 6 เดือน จากการสำรวจแม่        ในสถานพยาบาลภาครัฐของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พบว่าร้อยละ 33 ของแม่กลุ่มตัวอย่างเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึง6 เดือน และมีแม่ประมาณร้อยละ 10 ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวมากกว่า 6 เดือนนอกจากนี้จะเห็นว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วงเดือนที่4 จะมีอัตราลดลงจากเดือนที่ 3 ค่อนข้างมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแม่ส่วนหนึ่งที่ต้องกลับมาทำงาน หรือมีความจำเป็นอื่นๆที่ไม่ได้อยู่กับลูก

ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะครอบครัว
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.