ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ถอดรหัสนวัตกรรม สสส

คำวา “นวัตกรรม” มีความหมายที่หลากหลาย และหลากหลายมุมมอง  สำหรับ ‘เรา’ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) การไดรวมสนับสนุนภาคีเครือขายในการดำเนินการดานการสรางเสริมสุขภาพ และสรางวัฒนธรรมใหมของการสรางเสริมสุขภาพ ผานการพัฒนาองคความรู วิเคราะหภาคีและสนับสนุนโครงการยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนและรวม ผลักดันนโยบายและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง ถือวาเปนการรวมสราง ใหเกิดนวัตกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพในหลากหลายรูปแบบ หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมผลการทำงานดานนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ อธิบายวิธีการทำงานของเรา และนำเสนอความเปนนวัตกรรมในแบบเรา โดยใช ตัวอยางผลงานตางๆ จำนวน 15 ผลงาน จากหลากหลายสำนักและ ความรวมมือจากภาคีเครือขายที่เกี่ยวของโดยมีจุดเริ่มตนจากการทำสิ่งตางๆ ดวยวิธีใหม สรางการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสูการแกปญหาหรือพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะสังคม
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.