ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

3 กระบวนการลดปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย จากพื้นที่ต้นแบบรร.บ้านโคกจำเริญ

โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ประสบปัญหาทางด้านโภชนาการและสุขภาวะเด็กไม่ต่างจากโรงเรียนทั่วไป นั่นคือ มีเด็กที่อ้วนไป ผอมไป เตี้ยไป อยู่ในเกณฑ์สูง ผู้บริหารโรงเรียนเห็นถึงปัญหานี้ จึงสมัครเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส และได้ดำเนินการตามแนวคิด จนสำเร็จเป็นรูปธรรมและกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ.  ซึ่งที่นี่มีกระบวนการอย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ 

1.มอบหมายหน้าที่ให้เด็กเป็นผู้ลงมือทำ

-นร.ทุกคนร่วมกิจกรรมตามศักยภาพ เช่นป.1-2 ดูแลแปลงผัก , ป.3 ดูแลไก่ เป็นต้น 

-สร้างแกนนำนร.ป.4-6 คอยดูแลกิจกรรมตามแนวคิดโครงการ

-จัดการสหกรณ์ร้านค้า ผลผลิตที่เหลือจากโรงครัวนำไปขายในหมู่บ้าน ให้นร.ทำรายรับรายจ่ายเอง

2.จัดสถานศึกษาให้เป็นฐานของการพัฒนา

-จัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก เช่น มีแปลงผัก โรงเพาะเห็ด มีสนามฟุตบอล รางน้ำแปลงฟัน

-จัดเมนูอาหารกลางวันตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ของม.มหิดล

-ปรุงและตักอาหารให้ได้ปริมาณและพลังงานครบถ้วน โดยเด็กอนุบาลทานผักวันละ 50 ก. ผลไม้ 1/2 ส่วนต่อคนต่อมื้อ ส่วนเด็กประถมทานผักวันละ 70 ก. ผลไม้ 1 ส่วนต่อคนต่อมื้อ

-จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกภาคเรียน

-จัดกิจกรรมการพัฒนาสุขนิสัย อาทิ ล้างมือ แปรงฟัน ออกกำลังกาย

-ใช้โปรแกรมฯ BNutri เพื่อติดตามภาวะโภชนาการของกรมอนามัย

3.สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

-สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและแกนนำชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม 

-ผู้ปกครองร่วมดูแลสุขภาพนักเรียนขณะอยู่บ้าน เช่นควบคุมปริมาณ และรสชาติอาหาร ลดพฤติกรรมการกินหวาน มัน เค็ม

-วิทยากรพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียน

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรวจสุขภาพนักเรียน

-องค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและสนามฟุตบอล

 

ที่มา : เอกสาร ‘ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้ด้านสุขภาวะ โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์’ เด็กไทยแก้มใส สร้างเสริมสุขภาวะครบวงจร
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพร่างกาย
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.