ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

แหล่งเรียนรู้ “บ้านดงบัง” หมู่บ้านสมุนไพรเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้านเล็ก ๆ ในตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง ด้วยเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรสําคัญตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จากการนําของนายสมัย คูณสุข ผู้ริเริ่มรวบรวมชาวบ้านผู้สนใจที่จะ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี มาปลูกพืชสมุนไพรส่งให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งนการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรมาผสมผสาน กับการรักษาแผนปัจจุบัน

ชาวบ้านบ้านดงบังได้นําองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษมาใช้ในการทําเกษตรอินทรีย์แบบออร์แกนิก สอดคล้องกับ มาตรฐานหน่วยงานจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement - IFOAM) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และแปรรูป จนได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน ปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวรวมถึงองค์กรต่าง ๆ จากทั้งในและต่างประเทศ แวะเวียนมาเรียนรู้และศึกษาดูงานเพื่อนําความรู้กลับไปพัฒนา การปลูกพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของตน

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : แหล่งเรียนรู้
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.