ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ชุมชนปลอดอุบัติเหตุทางถนน

การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุของอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้สะท้อนการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง นำไปสู่มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมาตรการด้านสังคมและชุมชนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ อันเป็นการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในที่สุด

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.