ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

สสส. กับยุทธศาสตร์ 4 ด้าน เสริมสร้างสุขภาวะของประชากรกลุ่มเฉพาะ

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม พร้อมกระตุ้นให้เกิดการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังเสียงของประชากรกลุ่มเฉพาะทุกคน อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้บ้าน เด็ก และสตรี ....

สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ได้ดำเนินการและพยายามเสริมสร้างสุขภาวะของประชากรกลุ่มเฉพาะ  โดยจะเข้าไปแก้ปัญหา และอุดช่องว่าง 4 ด้าน ดังนี้เลยค่า   

1.พิสูจน์สิทธิเพื่อการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ หรือสวัสดิการสังคมตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ 

2.สนับสนุนบริการที่เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มประชากร 

3.สร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต เช่น อาชีพ ที่อยู่อาศัย 

4.สื่อสาร สร้างความเข้าใจให้สังคมเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคน

 

ที่มา : นางภรณี  ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.  งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ  Voice of the voiceless เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.