ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

งานบุญปลอดเหล้า

สื่อความรู้สุขภาวะงานบุญปลอดเหล้าสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยนำเสนอ รูปแบบ กลไก และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งกรณีตัวอย่างจากในพื้นที่ เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แก่ภาคีเครือข่าย ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Change Agent) และประชาชนผู้สนใจ เพื่อนำไปใช้ในการขยายผลต่อยอดได้

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.