ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

แหล่งเรียนรู้ โบราณสถานวัดเขายี่สาร และพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร

ชุมชนบ้านเขายี่สาร มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ยาวนาน จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พบว่า พื้นที่นี้มีการอยู่อาศัย อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกทิ้งร้าง มีอายุร่วมสมัยกับการเกิดกรุงศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการ จากการขุดค้นทางโบราณคดี ในพื้นที่มีเปลือกหอยทะเลชนิดต่าง ๆ ทับถมเป็นจํานวนมาก พบเศษภาชนะดินเผาและเครื่องเคลือบ ประเภทหม้อ ไห หลากชนิดอยู่กันอย่างหนาแน่น แสดงถึงอายุสมัย ความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานและอยู่อาศัย มาช้านานแล้ว

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : แหล่งเรียนรู้
ประเภทสถานที่ : แหล่งเรียนรู้
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.