ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

คู่มือ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก

“การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ” เป็นเป้าหมายของแผนงานสําคัญ ของ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้ดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุใน 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด สิงห์บุรีนครราชสีมาและปทุมธานีโดยร่วมกับภาคีในพื้นที่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุและหน่วยบริการสุขภาพ

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการแผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่น" เพื่อขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ระดับท้องถิ่นให้ครอบคลุม 5 ประเด็น โดยเฉพาะในประเด็นที่ 4 ในเรื่องการจัดปรับอาคาร สถานที่และ สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีคุณค่า เกิดระบบการ ดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืน 

ที่มา : รองศาสตราจารย ไตรรัตน  จารุทัศน  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สภาพแวดล้อม
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.