ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดสงขลา

การจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในจังหวัดสงขลา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2554 มีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา สมัครใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จำนวน 60 โรงเรียน โดยโรงเรียนต่าง ๆ ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งสร้างขวัญกำลังใจให้ แก่คณะครูที่รับผิดชอบดำเนินงาน และมีคุณค่าต่อการดูแลเยาวชนให้มีค่านิยมไม่สูบบุหรี่

 

ผู้จัดทำ: สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ (ครป.)
ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ลักษณะ: 40 หน้า, มีภาพประกอบ
ปีที่พิมพ์: 2012
จำนวนสื่อที่เกี่ยวข้อง: 4
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ (ครป.)
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ยาสูบ
ประเภทสถานที่ : โรงเรียน
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.