ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อดูแลกลุ่มประชากร :กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง

การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อดูแลกลุ่มประชากร :กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง

การรวบรวมการนำเสนอ 3กลุ่มประชากร คือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มคนพิการ ซึ่งเป็นประเด็นทางสาธารณสุขที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ และให้ความสนใจในการจัดการระบบให้มีความจำเพาะ สอดคล้องมากขึ้น 

 

ผู้เขียน: สุพัตรา ศรีวณิชชากร, ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ, มธุรพร ภาคพรต และพฤกษา บุกบุญ
ผู้จัดทำ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ลักษณะ: 73 หน้า, ไม่มีภาพประกอบ.
ปีที่พิมพ์: 2013
จำนวนสื่อที่เกี่ยวข้อง: 3

 

ที่มา : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะสังคม
ประเภทสถานที่ : ชุมชน
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.