ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ถอดรหัสนวัตกรรม สสส เล่ม 2

“นวัตกรรม” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้ ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย คือนวัตกรรมเพื่อดำเนินการด้านสร้างเสริมสุขภาพ ในหลากหลายรูปแบบทั้งชิ้นงาน กระบวนการทำงาน กลไก และองค์ความรู้

โดยมี องค์ประกอบ 3 ประการคือ เป็นสิ่งใหม่ ใช้แก้ไขปัญหา และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง นอกจาก 3 องค์ประกอบของนวัตกรรมแล้ว ยังได้นำกระบวนการที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมที่เป็นลักษณะของโมเดลก้นหอย (Spiral Model) มาอธิบายถึงการเกิดนวัตกรรมเป็นวิธีการพัฒนาแบบหมุนรอบตามขั้นตอนที่ทำให้เกิด ความรู้ ประสบการณ์ใหม่แบบไม่รู้จบ เป็นวงจรหมุนเวียนที่หมุนเป็นเกลียวก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รวบรวมภายในเล่มนี้ นอกจากแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของกระบวนการนวัตกรรมแล้วยังทำให้เห็นถึงความพยายามที่ไม่รู้จบของภาคีเครือข่ายในการสร้างสังคมเพื่อสุขภาวะ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะสังคม
ประเภทสถานที่ : อื่่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.