ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

สมรรถนะ 7 ด้าน ที่เด็กปฐมวัยต้องมี

การพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งความสามารถในการเคลื่อนไหว และสุขภาวะทางกาย พัฒนาการด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านการคิด และสติปัญญา ด้านภาษา ด้านจริยธรรม และด้านการสร้างสรรค์ของเด็กเป็นสิ่งที่บงบอกถึง สมรรถนะของเด็กปฐมวัยของท่าน โดย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์และผู้ดูแลเด็ก จึงต้องจัดกระบวนการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสมรรถนะตามวัยอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ ได้อย่างเหมาะสม

 

ที่มา : งานเสวนา ห้องเรียนพ่อแม่ ตอน พ่อแม่ของเล่นมีชีวิต ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ในหัวข้อ พ่อแม่ของเล่นมีชีวิต โดย อาจารย์เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะครอบครัว
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.