ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

กรณีศึกษาต้นแบบ การพัฒนาเมืองสุขภาวะของไทย

การศึกษาการประยุกต์ใช้วิธีการเชิงระบบ (Systems Approach) ที่พัฒนาขึ้นโดยสภาวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Council of Science: ICSU) เข้ากับประเด็นปัญหาเมือง เพื่อค้นหาแนวทางการสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนเมือง โดยการมุ่งเน้นทำความเข้าใจระบบเมืองด้วยการศึกษาหาสาเหตุและผลกระทบระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันในระบบ และพยายามหลีกเลี่ยงการพิจารณาผลกระทบแบบแยกส่วนที่อาจส่งให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้องเพียงบางส่วนและมีผลแค่ในระยะสั้นเท่านั้น ฉะนั้น ปัจจัยที่ขับเคลื่อนการมีสุขภาวะกับความเป็นอยู่ที่ดีของคนเมืองจึงต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และชีวกายภาพในระบบของมนุษย์กับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ การศึกษาปัญหาที่คาบเกี่ยวกันระหว่างเรื่องสุขภาวะของคนเมืองกับการออกแบบเมืองต้องศึกษาในภาพกว้างให้มากที่สุดด้วย 

วิธีการเชิงระบบชี้ให้เห็นถึงรูปแบบของการเกิดปัญหาและปัจจัยที่เป็น “ต้นตอของเหตุ (Causes of the Causes)” ที่ส่งผลสืบเนื่องให้เกิดสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีในเมือง อันจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน นอกจากนี้ วิธีการเชิงระบบยังส่งเสริมให้นโยบายที่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับนั้นมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เพราะผลของนโยบายอาจก่อให้เกิดผลสืบเนื่องที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ อย่างไรก็ตาม นโยบายที่ดีจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้กำหนดนโยบายและประชาชนในการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาคิดได้ว่า นโยบายที่แทรกแซงแค่เฉพาะบางส่วนของระบบที่ซับซ้อนนั้น อาจทาให้เกิดผลกระทบที่ไม่คาดคิดตามมาได้ เพราะเมืองแต่ละแห่งต่างมีทิศทางการพัฒนา โอกาส อุปสรรคและความท้าทายที่ต่างกันออกไป

เมืองเหล่านี้จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไรในแนวทางของตัวเอง โดยที่คนในเมืองยังคงมีความอยู่ดีกินดีและทรัพยากรของเมืองไม่สูญไปตามกาลเวลา ดังนั้น เราจึงหยิบเมืองบางแห่งมาเป็นกรณีศึกษาในการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาไปสู่ความมีสุขภาวะ ซึ่งสามารถแบ่งการพัฒนาเมืองออกได้เป็น “การพัฒนาเมืองที่นาโดยท้องถิ่น” กับ “การพัฒนาเมืองที่นาโดยภาคประชาสังคม”

ที่มา : ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : ชุมชนเมือง
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.