ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

สวนสาธารณะกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

การพัฒนากิจกรรมทางกายในพื้นที่สาธารณะ เป็นการวิจัยเพื่อสรรสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย โดยใช้กรณีศึกษาสวนหลวงราชินี (19 ไร่) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิริขันธ์ เกิดจากการรวมองค์ความรู้ 2 แนวคิดหลักที่ล้วนสำคัญต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและภูมิสถาปัตยกรรม

ที่มา : ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพร่างกาย
ประเภทสถานที่ : สวนสาธารณะ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.