ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

7 มาตรการสู่ รร.ปลอดบุหรี่

พระราชบัญญัติ
มาตรา 4 ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้สถานที่สาธารณะต่าง ๆ เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดหรือบางส่วน รัฐมนตรีาการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 ข้อ 2 (2) (2.2) กำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับที่ต่ำกว่า อุดมศึกษา เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

ที่มา : พระราชบัญญัติ คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ยาสูบ
ประเภทสถานที่ : โรงเรียน
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.