ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

เฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตคนไทย
เฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตคนไทย
 
หนังสือ “เฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตคนไทย” นำเสนอสถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยซึ่งวัดในเชิงปริมาณด้วยการนำแบบสอบถามวัดสุขภาพจิตฉบับสั้น 15 ข้อของ อภิชัย  มงคล และคณะ (2547) มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับวัดสุขภาพจิตของคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แบบสอบถามวัดสุขภาพจิตนี้เป็นแบบรายงานตนเอง ประเภทข้อความเดี่ยว ซึ่งได้พัฒนามาจากกรอบแนวคิดขององค์ประกอบสุขภาพจิตใน 4 มิติ คือ สภาพจิตใจสมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปัจจัยสนับสนุน แต่สำหรับการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ปรับองค์ประกอบของสุขภาพจิตด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็น 5 มิติ ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ การไม่มีความรู้สึกทางลบ และความรู้สึกทางบวก
ที่มา : โครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพจิต
ประเภทสถานที่ : ประเทศไทย
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.