ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

แนวคิดและกรณีศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพจิต
แนวคิดและกรณีศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพจิต
ในการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ
 
แนวคิดและกรณีศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพจิตในการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ นำเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและหลักการการดูแลสุขภาพจิตวัยผู้ใหญ่ กรณีศึกษางานพัฒนาสุขภาพจิตวัยผู้ใหญ่ และกรณีศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพจิตในการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ
 
ที่มา : แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพจิต
ประเภทสถานที่ : ประเทศไทย
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.