ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ครูแนะแนวภาคปฏิบัติ : ประสบการณ์จริงที่มากกว่าทฤษฎี

ครูแนะแนวภาคปฏิบัติ : ประสบการณ์จริงที่มากกว่าทฤษฎี

          หนังสือที่สกัดประสบการณ์และความรู้ของครูแนะแนวระดับอาวุโส ทั้งที่เกษียณแล้วและที่กำลังจะเกษียณในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพื่อให้เป็นมรดกทางความคิดสำหรับครูที่จะทำหน้าที่เป็นครูแนะแนวต่อไป นอกจากนี้ยังมีความคิดและมุมมองทางวิชาการของผู้ที่เชี่ยวชาญและทำงานในระบบโรงเรียนมานาน รวมทั้งนักจิตวิทยาอาวุโสที่มีความเข้าใจในระบบโรงเรียน ด้วยหวังว่าจะช่วยให้ระบบครูแนะแนวมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและสามารถเป็นที่พึ่งให้นักเรียนต่อไป

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพจิต
ประเภทสถานที่ : ประเทศไทย
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.