ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 จากข้อมูลสุขภาพในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาวัยรุ่นไทยมีแนวโน้มตั้งครรภ์และคลอดสูงขึ้น โดยเฉพาะในวัยรุ่นกลุ่มอายุ 15-17 ปี แม่วัยรุ่นกลุ่มนี้จะต้องออกจากโรงเรียนกลางคันต้องประกอบอาชีพทั้งๆ ที่ยังเรียนไม่จบ และยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูบุตร สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้นมีหลากหลาย ส่วนมากเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน การถูกละเมิดทางเพศ การใช้วิธีคุมกำเนิดไม่ถูกต้อง และปัญหาการเข้าถึงบริการคุมกำเนิด จนทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและจิตใจตามมา การให้การปรึกษาเป็นการบริการที่ดี จึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะครอบครัว
ประเภทสถานที่ : ครอบครัว
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.