ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ดอนแก้ว รวมกัน เราอยู่ : Healthy Planet สุขคดีท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

ดอนแก้วไม่ใช่พื้นที่ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคอยเลี้ยงดูประชาชน เพราะที่นี่ ประชากรค่อนไปทางมีรายได้ และฐานะดีพอสมควร แต่พวกเขาก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองไปตามกระแสเมืองใหญ่ ที่ยิ่งเจริญ คนยิ่งห่างกัน เพราะที่นี่ ทุกคน ทุกบ้าน เติบโต และทำงานชุมชนร่วมกันอยู่ตลอดและคนดอนแก้ว เข้าใจความหมายของคำว่า ‘รวมกัน เราอยู่’ เพราะ ‘เราอยู่ ร่วมกัน’ อยางแท้จริง

ที่มา : สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่ชุมชน
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : ดอนแก้ว
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.