ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ประชาชนจัดการตนเอง 5กรณีศึกษาจากภาคสนาม

เวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย ที่เป็นพื้นที่กลางในทางสังคมและทางวิชาการ นำกรณีตัวอย่างทั้งห้ากรณีศึกษา มาใช้เป็นประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค์ เพื่อระดมความคิดในการหามาตรการแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนร่วมกันขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : ประเทศไทย
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.