ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

แม่ทา ป่าสร้างชีวิต

การจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน ที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาผืนป่าของชาวบ้านในชุมชนแม่ทา ตำบลเล็กๆ ที่เงียบสงบของกิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ชุมชนตัวอย่างศูนย์การเรียนรู้ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การร่วมมือกันดูแลรักษาป่าไม้ของชุมชน ชาวแม่ทาต่อสู้เพื่อรักษาผืนป่า เกิดเป็นพลังชุมชนเข้มแข็ง มีการแบ่งแนวป่าชุมชนการใช้ประโยชน์ 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ป่าลึก เป็นป่าอนุรักษ์ ห้ามตัดไม้ทุกรูปแบบ พื้นที่ป่าใช้สอย ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า แต่จะไม่มีเอกสารสิทธิ

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : แม่ทา
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.