ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

สรุปองค์ความรู้การขับเคลื่อนโครงการ สุขภาวะจังหวัดราชบุรี

สรุปองค์ความรู้การขับเคลื่อนโครงการ การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะราชบุรี (ภายใต้เครือข่ายเข้มแข็ง 2 )

เป็นแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตแนวใหม่ เป็นการบูรณาการการทั้งการทำงานของบุคคลากรในหน่วยงานสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ด้านสุขภาวะให้กับประชาชน จึงเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ที่มา : โครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะ จังหวัดราชบุรี
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : ราชบุรี
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.